Johnson Family Tree
Click on name for more information

xxxxxxxxJohn McGrady
1821-1864
Frances Marshall
1833-1919
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxWilliam Preston McGrady
1856-1920
Laura G Edwards
1861-1912
xxxxxxxxxx
xxElmer Jefferson McGrady
1879-1946
Merle Hunter
1887-1974
John Frank Wiatrowski
1873-1955
Mary Martha Urban
1873-1953
Alex AhoSelma
1893-1974
Ely C Johnson
1905-2003
Phyllis McGrady
1910-1956
Roman WendtHulda Marie Aho
1916-1976
Donald Ely Johnson
1937-
Karen Eileen Wendt
1941-1999